Inhoud

 1. Het gemeentebestuur
 2. De griffie
 3. Kaderstellende rol
 4. Controlerende rol
 5. Volksvertegenwoordigende rol
 6. Installatie van raadsleden
 7. Integriteit en verboden handelingen
 8. Onthouden van stemmen
 9. Agressieprotocol
 10. De burgemeester
 11. Commissieleden
 12. Verhouding raad-college-organisatie
 13. Regionale samenwerking
 14. Rekenkamercommissie
 1. Algemeen
 2. Agendacommissie
 3. Informatieve bijeenkomsten
 4. Algemene raadscommissie | Algemeen
 5. Algemene raadscommissie | Werkzaamheden
 6. Algemene raadscommissie | Vergaderorde
 7. Raadsvergadering | Algemeen
 8. Raadsvergadering | Werkzaamheden
 9. Raadsvergadering | Vergaderorde
 10. Raadswerkgroepen
 11. Auditcommissie
 12. Presidium
 1. Vragenrecht | Technische/verduidelijkende vragen
 2. Vragenrecht | Rondvraag
 3. Vragenrecht | artikel 36 en overige vragen
 4. Vragenrecht | Ambtelijke bijstand
 5. Moties
 6. Amendementen
 7. Initiatiefvoorstel
 8. Raadsenquête, inlichtingen
 9. Interpellatiedebat
 1. Ingekomen stukken
 2. Vergaderstukken en overige informatie
 3. Stemmen
 4. Bestuurlijke planning
 5. Projectenportaal
 6. Profiel bewerken
 1. Inspreken in de commissie
 2. Inspreken in de raad
 3. Burgerinitiatief
 4. Referendum
 5. Initiatievenmarkt
 6. Jongerenparticipatie
 7. Kindergemeenteraad
 8. Participatiekader (under construction)
 9. Nieuwsbrief en sociale media
 10. Pers
 11. Cursus Politiek Actief
 1. De Awb en abbb’s
 2. Wet Open Overheid en geheimhouding
 3. Relevante verordeningen
 4. Digitale toegankelijkheid
 1. Fractiebudget
 2. ICT-voorzieningen
 3. Fractievergaderingen
 4. Raadszaal
 5. Griffie-update
 6. Handige (web)adressen
 7. Slimme vragen bij een raadsvoorstel