Besluitvormingsproces

Op maandagavond vergaderen de fracties van de gemeenteraad. Voor alle fracties zijn deze avond de vergaderruimtes gereserveerd. Indien op een andere dag een vergaderruimte nodig is, kan dit in overleg met de griffie of direct met Bianca Kuin.

Ook dinsdag en donderdag zijn vaste vergaderavonden. Op deze dagen vinden drie verschillende soorten vergaderingen plaats:

 1. informatieve bijeenkomsten (week 3 en 4 in het vergaderschema)
 2. algemene raadscommissievergaderingen (week 1 en 2 in het vergaderschema)
 3. raadsvergaderingen (week 4 in het vergaderschema)

De agendacommissie bepaalt namens de gemeenteraad hoe de agenda’s van deze vergaderingen eruit zien en wanneer raadsvoorstellen worden ingepland. Het jaarlijkse vergaderschema > wordt vastgesteld door het presidium. Raadsvoorstellen worden eerst besproken in een vergadering van de algemene raadscommissie. Tijdens deze vergadering vormen raads- en commissieleden een beeld over het voorstel en voeren ze daar het debat over. Ook worden raadsinstrumenten (amendementen en moties) aangekondigd. Op basis van de behandeling in de commissie stelt de commissievoorzitter vast of een raadsvoorstel als bespreekstuk (A-punt) of als hamerstuk (B-punt) wordt doorgeleid naar de raadsvergadering. Wanneer een raadsvoorstel alleen om een formeel besluit vraagt of alleen om een technische afhandeling gaat, wordt het vaak al op de agenda van de algemene raadscommissie als B-punt geagendeerd. Tijdens informatieve avonden komen onderwerpen aan de orde in het kader van de beeldvorming. Later vindt in de commissie de oordeelsvorming en daarna besluitvorming in de raad plaats.

Tip

Wil je een amendement of motie in de raad indienen? Deel die dan (in concept) vóórafgaand aan de algemene raadscommissievergadering of in ieder geval vóórafgaand aan de raadsvergadering met andere fracties uit de raad. Dan kan er tijdens deze vergadering al over gesproken worden en kunnen andere woordvoerders meedenken over de inhoud.

Ondersteuning bij het schrijven van moties e/o amendementen vanuit de griffie:

Jan Hoek of Menno Horjus

Agendacommissie

De agendacommissie vervult een belangrijke (coördinerende, afstemmende) rol bij de agendering van onderwerpen in raad, raadscommissies en informatieve bijeenkomsten.

De commissie:

 • Stelt de conceptagenda’s op voor de reguliere raadsvergaderingen en raadscommissies en stemt hierover af met het college. Uitzondering hierop vormen de raadsvergaderingen in het kader van de begrotingscyclus, hierin heeft het presidium het voortouw. NB: de raad c.q. commissie blijft zelf verantwoordelijk voor het definitief vaststellen van een agenda. Dit gebeurt aan het begin van de vergadering.
 • Houdt toezicht op de planning van de te behandelen onderwerpen (bestuurlijke planning).
 • Actualiseert het door het presidium vastgestelde vergaderschema.
 • Houdt toezicht op de vooruitgang van de besluitvorming en op de juiste toepassing van procedures in de raad, raadscommissie en informatieve bijeenkomsten.
 • Doet aan het presidium voorstellen over gewenste veranderingen in de organisatie van de werkzaamheden van de raad en zijn commissies.
 • Doet voorstellen aan het presidium over informatievoorziening vanuit het college.

De agendacommissie vergadert in beslotenheid.

Wie zitten er in de commissie?

De commissie bestaat uit alle commissievoorzitters, de voorzitter van de raad (de burgemeester), de griffier, de gemeentesecretaris en de beleidscontroller. De griffier voert het secretariaat.

Meer informatie

Reglement van Orde Algemene Raadscommissie >

Ondersteuning vanuit de griffie:

Het BOB-model.

Beeldvorming | Oordeelsvorming | Besluitvorming (BOB)

Besluitvorming in de gemeenteraad van Hoorn vindt plaats volgens het BOB-model.

Beeldvorming doet de raad door stukken te lezen en vragen te stellen aan elkaar, de inwoners, het college en de ambtenaren. Dit kan op eigen initiatief of tijdens een informatieve en interactieve (werk)bijeenkomsten. Goed luisteren en doorvragen is daarbij belangrijk. Bij de beeldvorming nemen de raadsleden geen standpunten in en gaan ook niet met elkaar in discussie. De oordeelsvorming gebeurt in commissievergaderingen. In deze fase nemen de raadsleden een voorlopig standpunt in. Zij wisselen argumenten uit en proberen elkaar te overtuigen. In de gemeente Hoorn ligt het zwaartepunt van het politiek-inhoudelijke debat in de algemene raadscommissie. In de raadsvergadering vindt alleen, indien dat nog nodig is, een afrondend politiek debat plaats. Daarnaast leggen raadsleden hun standpunten uit en nemen een besluit.

Informatieve bijeenkomsten

In het vergaderschema ruimte voor informatiebijeenkomsten op dinsdag en donderdag in week 3 en op de donderdag in week 4 (de week waar de raadsvergadering plaatsvindt). In de 3e week is ruimte om de stad in te gaan. Het kan voorkomen dat informatieve bijeenkomsten parallel gepland worden.

Soorten bijeenkomsten

Er zijn verschillende typen bijeenkomsten: 1. Bijeenkomsten in het kader van de beeldvorming, richting oordeelsvorming en besluitvorming. 2. Bijeenkomsten in het kader van de dossiers bestuurlijke vernieuwing.

Beeldvormende bijeenkomsten, richting oordeelsvorming en besluitvorming

Deze bijeenkomsten passen in de eerste stap van het BOB-model. Na deze informatiebijeenkomst volgt oordeelsvorming in de commissie en besluitvorming in de raad. Het kan ook voorkomen dat voorstellen niet door naar de raad gaan. Het gaat dan meestal om meningsvormende onderwerpen. Naast een bijeenkomst kan ook gebruik worden gemaakt van verschillende andere vormen van informatievoorziening, bijvoorbeeld: werkbezoeken, brieven van het college, filmpjes en presentaties die beschikbaar worden gesteld.

Beeldvormende bijeenkomsten zijn in principe digitaal, tenzij de bijeenkomst vanwege de aard van het dossier fysiek gewenst is. Afstemming vanuit de organisatie vindt plaats met de griffie. De griffie adviseert de agendacommissie over de noodzaak, behoefte en agendering van de bijeenkomst. De agendacommissie neemt hier vervolgens een besluit over.

Bijeenkomsten dossiers bestuurlijke vernieuwing

Deze bijeenkomsten hebben vaak een interactief en informeel karakter en zijn bedoeld om kennis en beelden te delen, ervaringen uit te wisselen en er kan input worden gevraagd over het vervolg. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijeenkomsten over de omgevingswet, Poort van Hoorn, wonen en duurzaamheid. De opzet en het proces voor deze bijeenkomsten worden afgestemd met de griffie en/of komen ook aan de orde in de afzonderlijke werkgroepen (bestuurlijke vernieuwing, duurzame stad en sociaal domein). Zij kunnen een afweging maken of het nodig is en of het aansluit bij de behoefte van de raad. De agendacommissie bepaalt het moment van agendering. Deze bijeenkomsten vinden fysiek plaats. Na de bijeenkomst moet de raad geïnformeerd worden wat er na de bijeenkomst gebeurt en wat er met de informatie wordt gedaan.

Uitgangspunten voor de bijeenkomsten:

 • bijeenkomsten vinden plaats vanaf 19.00 uur.
 • bijeenkomsten vinden niet plaats op maandag voorafgaand aan de fracties.
 • bijeenkomsten vinden plaats in de weken 3 en 4 van het schema (op dinsdag en donderdag in week 3 en donderdag in week 4).
 • informatiebijeenkomsten zijn digitaal tenzij fysiek nodig is vanwege de aard van het dossier;
 • de behoefte van de raad staat centraal.
 • de informatiebijeenkomsten zijn apolitiek en bedoelt voor vragen stellen en antwoorden krijgen.
 • de commissie en de raad zijn primair de plaatsen voor het ophalen van politieke meningen, politieke beelden en het voeren van de politieke discussie.
 • uitnodigingen voor deze bijeenkomsten voldoen aan een aantal voorwaarden (doel, opname, aanwezigheid externen, enz.). De griffie informeert de organisatie hierover.

Als er een gedragen verzoek is van de commissie/raad om een andere vorm te kiezen wordt hierin voorzien, in afstemming met de agendacommissie. Overige verzoeken en aanvragen waarbij specifiek meningen of input wordt gevraagd vanuit de raad op dossiers lopen in principe via de commissievergadering.

Ondersteuning vanuit de griffie

Algemene raadscommissie

Op basis van de gemeentewet (artikel 82) > kan de raad raadscommissies instellen. In Hoorn is één algemene raadscommissie. In deze commissie komen alle beleidsonderwerpen aan de orde. Het is mogelijk dat een hele avond wordt besteed aan één onderwerp, dat is dat een themacommissie.

De vergaderingen zijn in de regel openbaar toegankelijk. Wel kan de commissie altijd besluiten om een onderwerp in beslotenheid, achter gesloten deuren te behandelen. Dit moet onderbouwd worden met een goede motivering waarom het sluiten van de deuren nodig is. Hiervoor is de Woo (Wet open overheid) > leidend. Deze wet is de opvolger van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Het kan bijvoorbeeld gaan om personele zaken die een persoon mogelijk kunnen beschadigen. Het is overigens vrijwel altijd mogelijk de geheime onderdelen van het voorstel en besluit (bijvoorbeeld financiële gegevens) in één of meer aparte geheime bijlage(n) op te nemen. Door de geheime informatie op te nemen in een aparte bijlage, kan de behandeling en besluitvorming toch in de openbaarheid plaatsvinden.

Vergaderstukken

Vergaderstukken voor de commissie staan in iBabs > onder het agendatype commissies. De openbare vergaderstukken worden daarnaast gepubliceerd op de website van de gemeenteraad > onder Agenda's en vergaderstukken algemene raadscommissie.

Meekijken vergaderingen

Vergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken >

Meer informatie

Ondersteuning vanuit de griffie

Werkzaamheden algemene raadscommissie

Wat doet de commissie?

De commissie adviseert de raad over de te nemen besluiten. Dit gebeurt aan de hand van de bespreking van een raadsvoorstel en raadsbesluit die door het college zijn opgesteld. Daarnaast wordt de commissie ook gebruikt om de mening van de raad over een onderwerp te peilen, zonder dat daar een raadsbesluit op volgt. Dit gebeurt op basis van een meningsvormend voorstel raadscommissie, waarin het college de raadscommissie vraagt haar mening te geven over een onderwerp. Leden van de commissie kunnen ook vragen stellen aan het college over een urgent en actueel onderwerpen. Dit vindt plaats in de rondvraag algemeen.

Doel commissievergaderingen

Het zwaartepunt van het politiek-inhoudelijke besluitvormingsproces ligt in de algemene raadscommissie. De commissievergaderingen vinden plaats in weken 1 en 2 van het vergaderschema. In de raadsvergadering (week 4 in het vergaderschema) vindt alleen eventueel nog het afrondend politieke debat plaats. In de commissievergaderingen geven de fractie aan hun voorlopige standpunten via een pitch. Daarna vindt het politieke debat tussen de fracties plaats en kan het college hierop reageren. Ook kunnen fracties de inzet van raadsinstrumenten (moties en amendementen) in de raad aankondigen. Behandeling resulteert in een advies van de commissie aan de raad (A (bespreek)- of B (afhamer)-agenda).

Voorbereiding door de fracties: verduidelijkende vragen schriftelijk voor de vergadering

Om de agenda van de commissie inhoudelijk zo efficiënt mogelijk af te handelen, worden er tijdens de vergadering geen technische of verduidelijkende vragen toegestaan. Als er vragen zijn, dan worden die uiterlijk op de donderdag voor de vergadering van de commissie/raad naar rechtstreeks naar de ambtenaar en cc naar de griffie gemaild. De griffie zorgt ervoor dat de vragen en de beantwoording in iBabs wordt geplaatst.

Behandeling agenda en pitches

De agenda van een specifieke commissie wordt opgesteld door de commissievoorzitter en de raadsadviseur. Per agendapunt is een tijdsaanduiding voor de behandeling opgenomen in de agenda. Ook wordt per agendapunt aangeven hoeveel tijd er is voor een pitch per fractie. Een pitch is een korte weergave van het voorlopige standpunt van de fracties. Deze wordt verwoord door de woordvoerder van een fractie. Meestal is de pitch 1 minuut. Bij grotere dossiers kan hiervan worden afgeweken. Op de tijdsaanduiding in de agenda wordt door de commissievoorzitter gestuurd. Uitgangspunt voor de behandeling van de agendapunten (pitch + debat) zijn de besluitpunten in het raadsvoorstel (of de vragen in het meningsvormend voorstel raadscommissie). In de agenda worden deze duidelijk aangegeven.

Ondersteuning vanuit de griffie:

Vergaderorde algemene raadscommissie

Vergaderorde

De orde van de vergadering bij bespreekpunten ziet er als volgt uit:

 • fracties hebben een pitch van (meestal) 1 minuut. Interrupties op de pitch worden niet toegestaan.
 • na de pitches volgt er onderling debat, waarbij het debat zich toespitst op de politiek-inhoudelijke verschillen tussen de fracties.
 • na het onderling debat geeft de wethouder/portefeuillehouder een reactie van (meestal) 5 minuten op het debat en –indien daar sprake van is – de tijdens het debat aangekondigde inzet van raadsinstrumenten.
 • indien de reactie van de wethouder/portefeuillehouder daar aanleiding toe geeft en/of er nog onderlinge overtuiging mogelijk is, vindt een 2e termijn onderling debat plaats;
 • de commissievoorzitter concludeert in overleg met de commissie of het een A (= bespreek)-punt- of B (afhamer)-punt wordt voor de raadsvergadering.

Commissieadvies

Na afloop van de vergadering stelt de raadsadviseur in overleg met de commissievoorzitter het commissieadvies op. Hierin staat hoe het advies van de commissie luidt over agendering op de raadsvergadering (A- of B-punt). Daarnaast bevat het advies de hoofdlijn van de discussie in de commissie inclusief de eventueel aangekondigde raadsinstrumenten (moties en amendementen). Ook worden de toezeggingen die door de wethouder zijn gedaan opgenomen.

Wanneer vergadert de commissie?

De agenda en vergaderstukken worden tenminste tien dagen voor de vergadering gepubliceerd in iBabs. De raadscommissie komt in principe elke maand drie keer bijeen op dinsdagavond. Themacommissies worden afhankelijk van ruimte op het vergaderschema ingepland (vaak dinsdag of donderdag). Het actuele overzicht van de vergaderdata van de commissies vindt u in het vergaderschema in iBabs >.

Wie nemen deel aan de commissie?

Raads- en commissieleden kunnen deelnemen aan de commissies. Per onderwerp wijst een fractie één woordvoerder aan. Dit kan dus een raadslid of een commissielid zijn. Deze verwoordt het fractiestandpunt (pitch + onderling debat met fracties) bij de behandeling van het onderwerp.

Commissieleden zijn niet-raadsleden, die namens een fractie tijdens de vergadering het woord voeren. Fracties mogen een maximaal afgesproken aantal commissieleden hebben. Commissieleden nemen niet deel aan raadsvergaderingen en hebben niet dezelfde bevoegdheden als raadsleden. Commissieleden mogen bijvoorbeeld geen moties, amendementen en initiatiefvoorstellen indienen. Ook mogen zij geen artikel 36-vragen stellen aan het college. De adressenlijsten van raads- en commissieleden staan in iBabs >. De voorzitter van de commissie is een raadslid. Er is een poule van (tenminste) vier raadsleden die het voorzitterschap afwisselen. De functie van commissiegriffier (= secretaris) wordt vervuld door een raadsadviseur van de griffie. Link naar RvO commissie

Ondersteuning vanuit de griffie:

Raadsvergadering

De raadsvergadering vormt het eind van het besluitvormingsproces. Dan neemt de raad besluiten.

Spelregels

De spelregels van de gemeenteraad zijn vastgelegd in het reglement van orde van de gemeenteraad >.

Geheime informatie

De vergaderingen zijn in de regel openbaar toegankelijk. Wel kan de raad altijd besluiten om een onderwerp in beslotenheid, achter gesloten deuren te behandelen. Dit moet goed gemotiveerd zijn waarom het sluiten van de deuren nodig is. Hiervoor is de Woo (Wet open overheid) > leidend. Deze wet is de opvolger van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Het kan bijvoorbeeld gaan om financiële gegevens, of over besluiten die mogelijk personen kunnen beschadigen. Het is overigens bijna altijd mogelijk de geheime onderdelen van het voorstel en besluit (bijvoorbeeld financiële gegevens) in één of meer aparte geheime bijlage(n) op te nemen. Door de geheime informatie op te nemen in een aparte bijlage, kan de behandeling en besluitvorming toch in de openbaarheid plaatsvinden. Er kan echter niet over de inhoud van de geheime stukken worden gesproken. Meer over geheimhouding.

Vergaderstukken

De vergaderstukken staan in iBabs onder het agendatype gemeenteraad. De openbare vergaderstukken worden daarnaast gepubliceerd op de website > onder Agenda's en vergaderstukken gemeenteraad. Vergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken >.

Ondersteuning vanuit de griffie:

Raadsvergadering - werkzaamheden

De raad neemt besluiten over onderwerpen die tot de bevoegdheid van de raad horen. Het gaat dan om besluiten over kaders en hoofdlijnen van beleid, besluiten over onderwerpen die € 50.000 overschrijden (budgetrecht van de raad) en onderwerpen die ingrijpende gevolgen hebben voor de gemeentelijke huishouding. Meestal zijn deze onderwerpen al eerder politiek-inhoudelijk in de commissies besproken. Bij A (bespreek)-punten richt de raadsbehandeling zich op de discussiepunten uit de commissiebehandeling en de eventueel ingezette raadsinstrumenten (moties en amendementen). Als de standpunten duidelijk zijn en er geen ruimte meer is voor overtuigen, dan wordt overgegaan tot besluitvorming (middels stemming). In principe staat er een half uur voor de behandeling van een A-agendapunt. De Kadernota/Jaarrekening en de Begroting worden behandeld in aparte raadsvergaderingen.

Doel raadsvergaderingen

De raad is er voor stemmingen, het nemen van besluiten, stemverklaringen, het inzetten van raadsinstrumenten en afrondend politiek debat indien dat nog nodig is. Commissievergaderingen worden niet overgedaan.

Behandeling agendapunten en pitches

A-agendapunten worden in principe in een ½ uur afgedaan. Is er geen ruimte meer voor debat, geen ruimte voor overtuiging, dan wordt er gestemd. Gebruik de beschikbare tijd dan als politieke zendtijd.

Wanneer vergadert de raad?

De agenda en vergaderstukken worden tenminste 10 dagen voor de betreffende vergadering gepubliceerd in iBabs. In principe vindt elke maand een raadsvergadering plaats.

Wie nemen deel aan de raadsvergadering?

Uitsluitend raadsleden nemen deel aan de raadsvergadering. De raad bestaat uit 35 raadsleden > (ook naar adressen) verdeeld over meerdere fracties. De burgemeester is voorzitter van de raad. Hij wordt hierin ondersteund door griffier.

Ondersteuning vanuit de griffie:

Raadsvergadering - vergaderorde

De orde van de vergadering bij A-agendapunten ziet er als volgt uit:

 • de fracties hebben een pitch van 1 minuut; Interrupties op de pitch worden niet toegestaan.
 • na de pitches is er ruimte voor debat tussen de fracties.
 • na het onderling debat geeft de wethouder/portefeuillehouder een reactie van (meestal) 5 minuten op de politieke vragen uit het debat en –indien daar sprake van is – en de ingezette raadsinstrumenten.
 • indien de reactie van de wethouder/portefeuillehouder daar aanleiding toe geeft en/of er nog onderlinge overtuiging mogelijk is, vindt een 2e termijn onderling debat plaats.
 • na afloop van het debat neemt de raad een besluit door middel van stemming. Eerst wordt er dan gestemd over de amendementen, dan het voorstel en daarna over de moties.

De behandeling in de raad richt zich op de discussiepunten uit de commissievergadering en de inzet van raadsinstrumenten. Deze staan in het commissieadvies die bij de raadsstukken wordt gevoegd. De raadsvoorzitter stuurt hierop.

Geen verduidelijkende technische vragen aan de wethouder

Net als in de algemene raadscommissie worden er geen technische vragen toegestaan aan de wethouder in de gemeenteraad. Deze kunnen voorafgaand aan de vergadering gesteld worden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering kan een raadslid de volgende instrumenten inzetten:

 • Motie
 • Amendement
 • Initiatiefvoorstel
 • Vragenrecht: vragen raadsleden
 • Inlichtingen
 • Interpellatie

De instrumenten verschillen qua vorm en politieke zwaarte. De griffie kan raadsleden adviseren en ondersteunen bij de inzet van de verschillende instrumenten.

Ondersteuning vanuit de griffie:

Raadswerkgroepen

De gemeenteraad startte in de bestuursperiode 2018-2022 met de ambitie om samen met het college op een vernieuwende manier te gaan besturen (bestuurlijke vernieuwing) en legde dit vast in een raadsbreed procesakkoord >. Op grote maatschappelijke dossiers denkt de raad mee over het besluitvormingsproces en het zo vroeg mogelijk in positie brengen van raad en samenleving binnen dat proces. De raad kan ervoor kiezen om hiertoe een werk- of procesgroep in te stellen. In Hoorn waren in de bestuursperiode 2018-2022 de volgende raadswerkgroepen werkzaam:

 • Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
 • Procesgroep Sociaal Domein
 • Procesgroep Duurzame stad

Goede procesbegeleiding vraagt om samenspel en korte lijnen tussen raad, college en organisatie. Daarom hadden deze werkgroepen een brede samenstelling: naast een beperkt aantal vertegenwoordigers vanuit de raad, ook de betrokken portefeuillehouder en ambtelijke ondersteuning. Voor de voortzetting van bestuurlijke vernieuwing in de bestuursperiode 2022-2026 is een overdrachtsdocument (link) opgesteld. Het gesprek hierover met de nieuwe raad vindt plaats op 7 april 2022. Het is aan de nieuwe raad om de ingezette lijn naar een sterke en verbonden raad voort te zetten.

Werkgroep bestuurlijke vernieuwing

Naast procesbegeleiding op een aantal grote maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld de Omgevingswet) had deze werkgroep ook andere taken die voortvloeien uit de afspraken in het procesakkoord:

 • Bevorderen van experimenteren met vernieuwende vormen van verbinding maken met 'de stad’, zoals de initiatievenmarkt .
 • Bevorderen dat werk- en vergaderwijzen van de raad bestuurlijke vernieuwing faciliteren, bijvoorbeeld door meer ruimte te maken voor beeldvorming.
 • Reflectie op inhoud en uitvoering van het Procesakkoord en daartoe benodigde bestuurscultuur (samenspel binnen het stadhuis en met de stad).
 • Ontwikkelen van communicatie met samenleving

Procesgroep Sociaal Domein

De opdrachtomschrijving van de procesgroep is om de raad goed in positie te brengen m.b.t het inrichten van het proces op de volgende beleidsvelden:

 • (bestuursopdracht) Tekorten Sociaal Domein
 • Kadernota Sociaal Domein (sociaal domein breed)
 • Resultaat gericht werken in het Sociaal Domein en de bekostigingssystematiek

Procesgroep Duurzame stad

Deze werkgroep had tot taak om raad en samenleving zo goed mogelijk in positie te brengen binnen het programma Duurzame Stad. Dit programma omvat meerdere grote, complexe en langdurig lopende maatschappelijke opgaven: de energietransitie (waaronder ook: de aanleg van een warmtenet in de Kersenboogerd), de circulaire economie en klimaatadaptatie.

Ondersteuning vanuit de griffie:

Auditcommissie

De auditcommissie is een technische commissie die de raad ondersteunt in zijn controlerende bevoegdheden. Het gaat dan om de Jaarstukken en het onderzoek naar de rechtmatigheid van de financiële gegevens. De commissie functioneert als intermediair tussen de raad en de accountant. De auditcommissie is een kleine commissie (ca. 7 leden), die geen politieke oordelen geeft over aangeboden stukken. Dit politieke oordeel is aan de raad. De auditcommissie kijkt alleen naar de techniek van de controle van de Jaarstukken, en als er fouten zijn geconstateerd, welke maatregelen het college neemt om de problemen op te lossen.

Taken van de commissie

De commissie heeft als taken:

 • overleg namens de raad met de accountant, stelt prioriteiten vast die de accountant naast de vaste prioriteiten mee kan nemen in het onderzoek naar de Jaarstukken.
 • adviseert de raad periodiek over het programma van eisen voor de accountantscontrole, het controleprotocol en het normenkader.
 • adviseert de raad jaarlijks over de Jaarstukken;
 • adviseert de raad over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole.

Wie zitten er in de commissie?

De interne leden van de auditcommissie worden op voordracht van de fracties door de raad benoemd. Een lid kan raadslid of niet-raadslid zijn. Daarnaast zijn een vertegenwoordiger van de accountant, de secretaris auditcommissie (vanuit de griffie), vertegenwoordiging vanuit de ambtelijke organisatie en mogelijk de wethouder financiën aanwezig.

Meer informatie

Verordening op de auditcommissie >

Ondersteuning vanuit de griffie:

Presidium

Het presidium bewaakt namens de voltallige raad de algemene gang van zaken rondom alle raadsaangelegenheden. In het presidium worden in principe geen inhoudelijke standpunten uitgewisseld over dossiers. Het presidium vergadert in beslotenheid.

Het presidium:

 • vervult een klankbordfunctie voor de raadsvoorzitter, de fractievoorzitters en de burgemeester als collegevoorzitter en zelfstandig bestuursorgaan.
 • maakt op hoofdlijnen afspraken over de behandeling van de begrotingscyclus, het vergaderstelsel en de ‘zwaardere’ politieke trajecten.
 • stelt het jaarlijkse vergaderschema vast met alle geplande data voor raads- en commissievergaderingen;
 • doet aan de raad voorstellen over gewenste veranderingen in de organisatie van de werkzaamheden van de raad en zijn commissies.

Wie zitten er in het presidium?

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters, de voorzitter van de raad en de griffier. Voorzitter van het presidium is de raadsvoorzitter.

Ondersteuning vanuit de griffie: