Contact met inwoners

Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Als raadslid vertegenwoordigt u dus de inwoners van de gemeente Hoorn. Hiervoor is contact met de bevolking om te weten wat er speelt erg belangrijk. Zo kunt u bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen. Binnen de gemeente Hoorn zijn er diverse momenten waarop dit contact geregeld is, maar ook daarbuiten kunt u uiteraard op eigen gelegenheid de contacten leggen en onderhouden.

Inspreken in de commissie

Tijdens de commissievergadering zijn de volgende vormen van inspraak mogelijk:

 • Schriftelijke reactie op geagendeerde onderwerpen
 • In te spreken op niet geagendeerde onderwerpen via de publieksrondvraag (niet van toepassing bij themacommissies)
 • In te spreken op geagendeerde onderwerpen.

Schriftelijke reactie op geagendeerde onderwerpen

Inwoners en belanghebbenden kunnen er voor kiezen om schriftelijk te reageren op een onderwerp dat is geagendeerd op de commissieagenda. Is dit het geval, dan plaatst de griffie deze schriftelijke reactie bij het betreffende onderwerp en vergadering in iBabs >.

Inspreken in de commissie

De regels die gelden voor het spreekrecht burgers in de commissie staan in het reglement van orde voor de algemene raadscommissie >.

Wie kunnen inspreken?

 • Inwoners van Hoorn.
 • Personen die niet in Hoorn wonen, maar wel een direct belang hebben bij het onderwerp.

Vragen over een algemene raadscommissie of een themacommissie?

Neem contact op met:

Procedure inspreken in de commissie

1. Aanmelden Tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering kunnen insprekers zich aanmelden bij de voorzitter of de raadsadviseur voor het inspreken op niet geagendeerde onderwerpen (publieksrondvraag). Aanmelden voor inspreken op een geagendeerd onderwerp kan tot uiterlijk 3 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie. 2. Inspreken Insprekers die inspreken op een niet geagendeerd onderwerp krijgen bij het agendapunt ‘publieksrondvraag’ het woord. Insprekers op een onderwerp dat op de agenda staat krijgen direct voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt het woord. Insprekers krijgen maximaal 3 minuten het woord.

Inspreken in de raad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn de volgende vormen van burgerparticipatie mogelijk:

 • Mondeling inspreken in de raad (spreekrecht)
 • Petities of brieven
 • Schriftelijke reactie op geagendeerde onderwerpen
 • Burgerinitiatief
 • Referendumverzoek

Mondeling inspreken in de raad (spreekrecht)

De regels die gelden voor het spreekrecht inwoners staan in het reglement van orde voor de gemeenteraad >

Wie kunnen inspreken?

 • Inwoners van Hoorn
 • Personen die niet in Hoorn wonen, maar wel een direct belang hebben bij het onderwerp

Petities of brieven

Inwoners kunnen informatie voorleggen aan de raad in de vorm van petities of brieven. Petities of brieven worden geplaatst in iBabs (overleggen, stukken derden) en worden geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de raad. Bij de behandeling van de lijst van ingekomen stukken tijdens de raadsvergadering kan een raadslid voorstellen om een ingekomen stuk voor bespreking te agenderen in een commissievergadering.

Schriftelijke reactie op geagendeerde onderwerpen

Inwoners en belanghebbenden kunnen er voor kiezen om schriftelijk te reageren op een onderwerp dat is geagendeerd op de raadsagenda. Is dit het geval, dan plaatst de griffie deze schriftelijke reactie bij het betreffende onderwerp en vergadering in iBabs >.

Burgerinitiatief

Met het burgerinitiatief kunnen inwoners zelf een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Het initiatief moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat het verzoek door tenminste 50 intitiatiefgerechtigden wordt ondersteund.

De regels die gelden voor een burgerinitiatief staan in de verordening burgerinitiatief >

Referendumverzoek

De gemeente Hoorn heeft de mogelijkheid tot het houden van een raadgevend referendum. Dit is een volksstemming op initiatief van kiezers uit de gemeente Hoorn, over een genomen raadsbesluit (correctief). De raad kan zelf geen referendum uitschrijven. De raad stelt, na indienen van een (inleidend) verzoek tot het houden van een referendum en na akkoord van de raad, een onafhankelijke referendumcommissie in. De commissie adviseert de raad over de geldigheid van het verzoek. En over de vraagstelling. Ook houdt zij toezicht op een goede uitvoering van het referendum.

Het instrument referendum is een ‘noodrem’ voor inwoners

Initiatievenmarkt

De Initiatievenmarkt komt voort uit de ambitie van de raad om bestuurlijk te vernieuwen en wordt georganiseerd door de raad/griffie in nauwe samenwerking met het initiatievenplatform Voor Een Mooie Stad (VEMS) >. Doel is het versterken van de verbinding tussen raad en stad en het meer en beter benutten van kennis en ervaring die in de stad aanwezig is. Bewoners presenteren op de Initiatievenmarkt concrete initiatieven om de buurt of de stad mooier te maken. De eerste editie van de Initiatievenmarkt vond plaats in december 2019 en de tweede editie in oktober 2021. Beide edities leverden mooie initiatieven op voor de stad.

Jongerenparticipatie

Via een motie ‘betrek onze jongeren’ is in juni 2020 door de raad aan het college verzocht om onder andere een structureel platform te organiseren om jongerenparticipatie te borgen. Aanleiding voor deze motie was de oproep vanuit de Rijksoverheid om jongeren uit te nodigen om na te denken over de (corona)samenleving van nu en in de toekomst.

Omdat in de motie ook wordt uitgesproken dat de raad betrokken zou willen worden bij dit platform, is een werkgroep jongerenparticipatie in het leven geroepen. De werkgroep jongerenparticipatie heeft in juni 2020 een voorstel aan de raad gedaan waarin het ambitieniveau en de kaders van de participatie van jongeren is vastgelegd. Dit voorstel is door de raad aangenomen >. Hierin spreekt de raad de volgende ambities uit in het kader van jongerenparticipatie:

 • ‘In Hoorn betrekken we jongeren proactief bij de lokale politiek en beleid dat hen aangaat.
 • De gemeenteraad sluit structureel aan bij het op te zetten jongerenplatform.
 • Het jongerenplatform opereert onafhankelijk en adviseert de raad, gevraagd en ongevraagd, waar nodig’.

Na het vaststellen van deze ambities/kaders is samen met de werkgroep jongerenparticipatie, verschillende jongerenorganisaties, een diverse groep jongeren en de gemeentelijke organisaties gekeken naar de manier waarop die jongerenparticipatie zou moeten plaatsvinden. Uit deze gesprekken is een beeld jongerenplatform ontstaan wat op een onafhankelijke wijze, gevraagd en ongevraagd, advies geeft aan de raad of het college. De precieze werkwijze van het jongerenpanel is vastgelegd in een verordening die is opgesteld voor en door de Hoornse jongeren. Op 8 februari 2022 is deze verordening met een raadsvoorstel > voorgelegd aan de raad, waar deze is aangenomen. Met dit raadsbesluit heeft Hoorn nu een jongerenpanel van 6 tot 15 Hoornse jongeren die zich gaan bezighouden met het adviseren van het gemeentebestuur, een gesprekspartner zullen zijn voor de gemeente en die andere Hoornse jongeren te betrekken bij lokale politiek en grote, maatschappelijke dossiers.

Ondersteuning

Vanuit de griffie wordt het jongerenplatform facilitair ondersteund. Inhoudelijke ondersteuning vindt plaats vanuit de ambtelijke organisatie door Martine Helmstrijd – beleidsadviseur jeugd.

Participatiekader

In de raadsperiode 2022-2026 wordt samen met de gemeenteraad verder gewerkt aan algemene richtlijnen en kaders voor participatie van en door de gemeente Hoorn, een participatiekader. Het is bedoeld als houvast voor raad, college, organisatie en inwoners. In deze richtlijnen worden definities, doelen en uitgangspunten voor de verschillende vormen van participatie opgenomen worden. Dit sluit aan bij het Wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau dat nu voor advies naar Raad van State> is gestuurd. Het kader kan de raad onder meer helpen bij het:

 • formuleren van specifieke kaders voor participatie in startnotities;
 • controleren hoe participatie is verlopen;
 • bepalen van de eigen positie en rol bij participatie;
 • voor inwoners inzichtelijk maken van de gemaakte keuzes;
 • organiseren van eigen participatietrajecten van de raad (ondersteund door de griffie).

Participatie is complex en we doen steeds nieuwe inzichten op. Het kader is dan ook nadrukkelijk bedoeld als lerend kader. Het monitoren en evalueren van participatie is belangrijk. De aan te stellen participatiespecialist zal dit begeleiden en zal de bevindingen jaarlijks aan de raad terugkoppelen. Deze specialist is ook (samen met anderen) verantwoordelijk voor de borging van het kader in de gemeente.

Communicatieplan en (sociale) media

In mei 2021 kwam het communicatieplan Raadscommunicatie 2021 en verder > gereed. De totstandkoming daarvan is begeleid door de raadswerkgroep Communicatie. Met dit plan wil de raad zijn eigen communicatie richting de stad verbeteren. Uitgangspunt is dat de raad meer zichtbaar en aanspreekbaar moet zijn en open moet staan voor opvattingen uit de samenleving. Dit wordt bereikt door de (basis)kennis bij de stad over de raad te vergroten meer investeren in ontmoetingen en interactie met de stad in de vorm van wijk- en werkbezoeken. Dit kunnen algemene ontmoetingen (kennismaking) zijn, zoals een wijkwandeling (raad wandelt met bewoners door de wijk en luistert). Maar het kunnen ook themabijeenkomsten zijn. Belangrijk is om hierbij zoveel mogelijk in te spelen op de actualiteit en aan te sluiten op behoeften van inwoners. Een voorbeeld: op 29 oktober 2021 organiseerde de raad een wijkwandeling in de Kersenboogerd. Bekijk het nieuwsbericht >. Om het communicatieplan goed te kunnen uitvoeren wordt in de bestuursperiode 2022-2026 extra capaciteit in gezet op raadscommunicatie en participatie.

Communicatiemiddelen

De communicatie over en vanuit de gemeenteraad verloopt via de gemeentelijke communicatiekanalen. Voordeel is dat deze kanalen bekend zijn en ook veel bezocht en/of gevolgd. Op die manier kan de gemeenteraad dus ‘meeliften’ op het succes van die kanalen.

Stadsnieuws in het Hoorns Nieuwsblad

Elke week publiceert de gemeente in het Hoorns Weekblad actuele informatie. Dit is o.a.:

 • aankondiging vergunningen
 • aankondiging uitschrijvingen
 • nieuwsberichten gericht op inwoners
 • de onderwerpen die in raads- en commissievergaderingen worden behandeld

Website gemeente Hoorn

Op www.hoorn.nl/raad staat informatie over de raad, wie de raadsleden zijn en wat de raad doet. Via deze weg kunnen mensen ook de weg naar iBabs vinden. Hier staan alle documenten van en voor de raad. Van artikel 36 vragen (en antwoorden) tot raadsvergaderingen. Via deze weg kunnen inwoners ook raads- en commissievergaderingen live volgen (via de livestream) of later terugkijken.

Digitale nieuwsbrief

Iedere vrijdag verstuurt de gemeente Hoorn een digitale nieuwsbrief naar abonnees. Hierin staat het nieuws van de afgelopen week. In maart 2022 heeft de digitale nieuwsbrief ruim 2.000 abonnees.

Facebook

Nieuwsberichten worden ook (vaak in iets aangepaste vorm) gedeeld via Facebook. Denk aan berichten over raadsbesluiten of bijeenkomsten. Via dit kanaal kunnen ook berichten over het raadswerk en werkbezoeken gedeeld worden. Zo komen inwoners op een laagdrempelige manier in contact met de raadsleden en wat zij doen. De gemeente Hoorn heeft in maart 2022 ruim 12.700 volgers.

Twitter

Twitter is het enige medium waar de gemeenteraad een eigen kanaal heeft, www.twitter.com/RaadHoorn. Reden is dat in Hoorn ook tijdens de raadsvergaderingen een verslag getwitterd wordt, wat te uitgebreid is voor de volgers van het Twitteraccount van Gemeente Hoorn. Het twitteraccount van @Gemeente_Hoorn en @RaadHoorn worden gebruikt voor aankondigingen van vergaderingen, voor feitelijk nieuws en calamiteiten. Ook gebruiken we twitter als de website niet functioneert (dan kunnen we inwoners niet via de website informeren en stappen we over op twitter). Het twitteraccount @RaadHoorn heeft in maart 2022 ruim 2.280 volgers Het twitteraccount @Gemeente_Hoorn heeft in maart 2022 ruim 6.050 volgers

Instagram

De gemeente Hoorn heeft een Instagramaccount. Het is vooral bedoeld om laagdrempelig te laten zien dat het werk van de gemeente en de raad letterlijk en figuurlijk ‘dichtbij huis’ is en om de mensen achter de raad te laten zien. In maart 2022 heeft het Instagram account ruim 3.270 volgers

Pers

Woordvoering van de raad

Over het algemeen doen fracties de woordvoering op de eigen politiek-inhoudelijke lijn. Voor algemene persvragen over de raad en het functioneren van de raad verzorgen de raadscommunicatieadviseur en/of de griffier de woordvoering.

Persberichten van de gemeente

Alle persberichten van de gemeente worden ook naar de griffie en de raadsleden verstuurd, zodat de raadsleden via de griffie altijd weten wat er met de pers gecommuniceerd wordt. Bij persberichten over grote of gevoelige raadsvoorstellen die aan de raad worden aangeboden (zoals de begroting) stemmen de betrokken ambtenaren de timing van het persbericht af met de griffie, zodat de raad altijd eerst het stuk aangeboden krijgt voordat de pers geïnformeerd wordt.

Cursus Politiek Actief

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor mensen die nog weinig weten van de lokale politiek en die mogelijk zelf politiek actief willen worden of die meer willen weten over andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen binnen de gemeente.

De cursus is ontwikkeld door ProDemos. De griffie organiseert de cursus en meerdere raadsleden zijn betrokken bij de cursusavonden.

De cursus bestaat uit vijf avonden: 1. Introductie en algemene staatsinrichting 2. Hoe werkt de gemeente en hoe kun je zelf invloed hebben?; 3. Taken en rollen van de raad en een speeddate met alle fracties; 4. Training overtuigend debatteren; 5. Gemeentelijke financiën en bekijken van een raadsvergadering. De cursus is gratis en wordt in principe 1x per jaar georganiseerd mits daar de gelegenheid en behoefte voor is. De cursisten krijgen bij het afronden van de cursus een certificaat uit handen van de burgemeester. In 2021, in aanloop naar de verkiezingen, werd de cursus twee keer georganiseerd. In totaal deden ruim 40 mensen mee.

Meer informatie:

ProDemos >