Vergoedingen en fractiebudget

Vergoedingen

Raadsleden krijgen een maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. Fractievoorzitters krijgen een extra vergoeding. De faciliteiten voor commissieleden zijn vastgelegd in de Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden >. Het presentiegeld voor commissieleden is volgens het maximumbedrag in de Herziene circulaire 2021 (onkosten)vergoeding en bezoldiging burgemeesters, wethouders en raadsleden >. De gemeenteraad kent daarnaast een vergoeding toe aan raadsleden die deelnemen aan de rekenkamercommissies, de vertrouwenscommissie en de werkgeverscommissie. Andere commissies die zijn ingesteld ter voorbereiding van de besluitvorming op grond van artikel 82 Gemeentewet > vallen hier niet onder. Iedere maand wordt de vergoeding voor de 20e betaald. Voor raadsleden wordt er loonbelasting en andere premies (onder andere zorgverzekeringswet) ingehouden. De netto vergoeding is per raadslid verschillend in verband met afwijkingen in loonheffingskorting en dergelijke. Commissieleden ontvangen een bruto bedrag. Het commissielid dient dit zelf op te geven bij de belasting.

Fractiebudget

Daarnaast krijgt iedere fractie beschikking over een jaarlijks vastgesteld budget ter ondersteuning van de fractie als geheel. Dit budget kan voor verschillende activiteiten van de fractie worden gebruikt. In de Verordening op de ambtelijke bijstand > staan de regels hiervoor beschreven. Aan het begin van het jaar krijgen de fractievoorzitters in het presidium een overzicht van de jaarlijkse budgetten. Gedurende het jaar worden de fractievoorzitters geïnformeerd over de uitgaven van het budget. Aan het begin van het nieuwe jaar krijgen de fractievoorzitters een overzicht van de kosten in relatie tot het beschikbare budget. Zo is het niet de bedoeling dat het budget wordt besteed ten gunste van de politieke partij, maar alleen van de fractie. Alleen de fractievoorzitter kan declaraties indienen ten laste van het eigen fractiebudget. De declaratie wordt ingediend via een declaratieformulier (op te vragen bij de griffie). Let op: de declaratie is pas compleet als deze is ondertekend en als de betalingsbewijzen zijn toegevoegd.

Meer informatie

Het recht op de vergoeding(en) en de tegemoetkoming(en) eindigt op het tijdstip van beëindiging van het raadslidmaatschap (Kieswet, artikel X1, X6 en X8) of wanneer het commissielidmaatschap eindigt (de fractievoorzitter is verantwoordelijk voor het doorgeven van deze informatie aan de griffie).

Vragen over en indienen van declaraties:

Vervanging bij ziekte en zwangerschap

In de Kieswet > is opgenomen dat een raadslid zich bij ziekte of zwangerschap kan laten vervangen. Per zittingsperiode zijn maximaal drie vervangingsperiodes van 16 weken toegestaan. Tijdens deze periode houdt de persoon de raadsvergoeding en de helft van de onkostenvergoeding. De vervanger wordt na zestien weken van rechtswege ontslagen en hoeft hiervoor geen ontslag in te dienen. Met ingang van de eerste dag na de vervangingsperiode is het raadslid die zich laat vervangen ook van rechtswege weer raadslid. Een verzoek voor vervanging is gericht aan de voorzitter van de raad. Het verzoek gaat vergezeld van een verklaring van een arts waarin staat dat de verzoeker de uitoefening van het lidmaatschap niet binnen acht weken zal kunnen hervatten. Voor advies over vervanging kunt u terecht bij de griffie.

ICT-voorzieningen

Raadsleden krijgen de beschikking over ICT-voorzieningen (iPad of HP surface). Ter ondersteuning van het raadswerk kunnen maximaal 2 commissieleden per fractie gebruikmaken van ICT-voorzieningen (laptop of tablet). De voorzieningen worden beschikbaar gesteld voor de duur van de uitoefening van de functie en verstrekt door de griffie in samenwerking met Vitasys. Na de vier jaar is de computerapparatuur afgeschreven en kan onder voorwaarden > worden overgenomen. Voor meer informatie kunt u bij de griffie terecht. Alle raadsleden ontvangen ook een toegangspas waarmee zij het stadhuis in kunnen. Hierbij gaat het om het gehele stadhuis tijdens kantooruren en om het C-gedeelte na kantooruren (daar is de raadszaal, de vergaderkamers en de bedrijfskantine). Op de gedeelten A en B wordt vanaf 20.00 uur het alarm geactiveerd. Daarnaast wordt ook een e-mailadres beschikbaar gesteld: (voorletterachternaam@hoorn-raad.nl). Dit e-mailadres zal in ieder geval gebruikt worden voor het e-mailverkeer tussen de raadsleden en de griffie, het college en de ambtelijke organisatie. Deze e-mailadressen staan op de openbare website.

Meer informatie

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers >Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden gemeente Hoorn >

Vragen over computerapparatuur?

In eerste instantie via de griffie. Als dat niet lukt dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Vitasys (support@vitasys.nl, 0228 59 40 80)

Fractievergaderingen

Fracties vergaderen op maandagavond. Voor alle fracties zijn deze avond de vergaderruimtes gereserveerd. Indien op een andere dag een vergaderruimte nodig is, kan dit in overleg met de griffie of direct met Bianca Kuin Tijdens de fractievergadering worden onder andere de aankomende vergaderingen besproken. Ook door andere fracties aangekondigde amendementen en moties worden dan besproken. Het is daarom raadzaam deze stukken vóór maandagavond met elkaar te delen. Zolang er coronamaatregelen gelden, kan het voorkomen dat vergaderen op het gemeentehuis niet of in beperkte mate mogelijk is.

Raadszaal

Alle vergaderingen van de algemene raadscommissie en de raad vinden plaats in de raadszaal. Informatieve sessie kunnen in de raadszaal plaatsvinden, maar ook op een andere (externe) locatie. De vergaderingen van raad en commissie zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond vanaf de publieke tribune (in coronatijd is de publieke tribune meestal gesloten). Bezoekers van de vergaderingen worden erop geattendeerd dat zij op de website van de raad in beeld kunnen komen (we kunnen in de zaal geen zitplaatsen garanderen waarbij dat niet kan gebeuren). De vergaderingen worden live uitgezonden vanuit de raadszaal met beeld en geluid, via de website van de gemeenteraad >. Tijdens de raadsvergadering hebben alle raadsleden een vaste plek in de zaal.

Uitzending gemist?

De vergaderingen van de raad en commissie worden live uitgezonden en zijn daarna terug te kijken en te luisteren >.

Dagmail

Dagelijks verstuurt de griffie een dagmail met belangrijke informatie voor de gemeenteraad. Deze update wordt ter informatie ook aan het college gestuurd. De update kan onder andere gaan over:

 • Ingediende schriftelijke vragen
 • Beantwoording technische vragen
 • Belangrijke bijeenkomsten
 • Publicatie van raadsvoorstellen
 • Publicatie van agenda’s
 • Belangrijke informatie rond vergaderingen, zoals:

- Aangekondigde amendementen, moties en raadsvragen. - Deelnamelinks digitale vergaderingen/informatie sessies. Deze stukken zijn ook in iBabs > geplaatst.

Handige webadressen

Slimme vragen bij het lezen van een raadsvoorstel

1. Probleem

 • Wat is het ‘probleem’ dat hiermee opgelost wordt?
 • Is dit wel een probleem?
 • Is dit probleem ook op andere manieren op te lossen?
 • Wat doen andere gemeenten met dit probleem?

2. Doel

 • Wat wil je bereiken?
 • Wat is er straks anders?
 • Is dat nieuw of beter?
 • Voor wie?

3. Succes

 • Wanneer is dit een ‘winnaar’?
 • Waar zien we dat aan?
 • Wat zijn de voorwaarden voor succes?
 • Hoe controleren we of de doelen gehaald zijn?
 • Hoe meten we dit concreet? (SMART)
 • Wanneer wil je als raad resultaat zien?
 • Wanneer wil je terugkoppeling? En waarover?

4. Afweging

 • Moet dit? Moet dit nu?
 • Wat gebeurt er als we niets doen?
 • Wat gebeurt er als we juist méér of minder doen?
 • Als jij de wethouder zou zijn, wat had jij geschreven?
 • Hoe zag het beleid eruit in een ideale wereld?
 • Wat is de reden waarom dit nu niet kan?

5. Stakeholders

Wie heeft hier baat bij? Wie heeft hier last van? Wie ‘moet’ hier iets mee? Wie ‘wil’ hier iets mee? Waarom? Wat betekent dat voor de plannen? Is er met deze stakeholders voldoende rekening gehouden? Hoe? Heb je daar als raad voldoende zicht op?

6. Integraal beleid

 • Hoe hangt dit samen met andere beleidsterreinen?
 • Zijn zij betrokken in het proces?
 • Wat zien zij als voor- en nadelen?
 • Hoe past dit bij… - Iedereen doet mee? - Meer stad worden? - Woonvisie? - Mobiliteitsvisie?

7. Rol

 • Vind ik dit de rol van de gemeente?
 • Is dit een wettelijke taak?
 • Zijn we initiatiefnemer, facilitator, anders?
 • Welke partijen beslissen mee of voeren uit?
 • Vanuit welke rol?
 • Wat is de rol van de raad?
 • Hoe zie ik dat vanuit de kaderstellende, controlerende of volksvertegenwoordigende rol?

8. Geld

 • Kunnen we dit betalen?
 • Van welk geld?
 • Wat kost het nu en wat kost het straks?
 • Is dat inzichtelijk?
 • Als we dit doen, wat moeten we dan elders laten?

9. Planning

 • Hoe lang duurt dit?
 • Van wanneer tot wanneer?
 • Is de timing goed? En in relatie tot andere plannen?
 • Is het tijdelijk of continu?
 • Wat gebeurt er na afloop?
 • Kunnen we successen in de toekomst borgen? Hoe?

10. Algemeen

 • Heb ik alle informatie die ik nodig heb om me een beeld te vormen?
 • Kan ik op al deze vragen een antwoord vinden?
 • Zo nee? Wat mis ik?
 • Waar kan ik dat halen?