De website van de gemeenteraad, iBabs

De gemeenteraad heeft een eigen website: www.hoorn.nl/gemeenteraad. Vanaf deze pagina kan doorgeklikt worden naar iBabs. Op deze website vind u naast informatie over de raadsleden en commissieleden, vergaderingen, de bestuurlijke planning, kalender en nieuwsberichten ook andere relevante informatie aan. De website is openbaar en toegankelijk voor inwoners en overige belangstellenden.

Ingekomen stukken

Elke werkdag (in het reces is dit elke week) worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over de brieven, uitnodigingen, vragen en overige informatie die gepubliceerd zijn in iBabs. Dit gebeurt via de dagmail. Indien de betreffende informatie vóór 15.00 uur (op vrijdag vóór 12.00 uur) in de mailbox van griffie@hoorn.nl is ontvangen, wordt het dezelfde dag in de dagmail meegenomen. Indien de informatie later binnenkomt, kan het zijn dat dit de volgende dag onder de aandacht wordt gebracht via de dagmail.

Alle stukken worden, voor ze gepubliceerd worden, (indien van toepassing) geanonimiseerd op basis van de privacyregeling. Dit is anders als de afzender op verzoek van de griffie toestemming heeft gegeven zijn gegevens te delen. Het originele stuk kan worden opgevraagd bij de griffie.

Meer informatie

Vergaderstukken en overige informatie

Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies van de raad worden aangekondigd via iBabs. De agenda’s van vergaderingen en bijbehorende stukken worden minimaal 10 dagen voorafgaand aan de vergadering aan iBabs toegevoegd. Deze gegevens zijn dan ook gelijk op de website te raadplegen, tenzij daar geheimhouding op rust. Als dat zo is, staat dit document in iBabs achter een slotje en is daarmee niet zichtbaar op de openbare site.

Let op:

  • documenten waar geheimhouding op rust of niet openbaar zijn mogen dus niet gedeeld worden.
  • Ook de beantwoording van technische vragen en andere relevante stukken worden bij de betreffende vergadering gepubliceerd.
  • Een overzicht van de informatie op de website treft staat op Overzichten Hoorn - iBabs RIS >

Uitnodigingen en stukken gemeenschappelijke regelingen

Naast ingekomen stukken en vergaderstukken ontvangt de raad ook uitnodigingen en stukken van gemeenschappelijke regelingen > en uitnodigingen verenigingen en stichtingen, belangengroepen enzovoort om bijeenkomsten bij te wonen. Deze uitnodigingen worden zichtbaar op in iBabs geplaatst onder het tabblad ‘Uitnodigingen’. Alle overige stukken die ontvangen worden van derden staan onder het kopje ‘derden’.

Meer informatie

Stemmen

De raad stemt en neemt besluiten over voorstellen.

Hoofdelijke stemming

Wanneer er een hoofdelijke stemming plaatsvindt, kan dit op twee manieren: • Hoofdelijk • Digitaal

Bij een hoofdelijke stemming, tel de griffier de opgestoken handen en meldt daarna de uitslag. Deze stemming wordt later in het systeem verwerkt, zodat deze voor een ieder toegankelijk is.

Bij een digitale stemming worden de raadsleden gevraagd via iBabs hun stem digitaal kenbaar te maken. Hierna leest de griffier enkel de uitslag voor en deze is ook direct voor een ieder inzichtelijk en toegankelijk.

De uitslag

De uitslag van de stemming is voor iedereen op de website van de raad > terug te zien (via Vergaderingen Hoorn):

  • bij de betreffende vergadering per voorstel, motie of amendement waarover gestemd is.
  • bij klikken op de cirkeldiagram per fractie en per raadslid.

Meer informatie

Bestuurlijke planning

De bestuurlijke planning is een overzicht van alle onderwerpen die op de planning staan van de gemeenteraad.

  • Wanneer de raad een besluit over een onderwerp moet nemen, leidt dit tot een raadsvoorstel.
  • Wanneer de raad naar zijn mening gevraagd wordt, leidt dit tot een meningsvormend voorstel.
  • Wanneer de raad alleen geïnformeerd hoeft te worden, leidt dit tot een raadsinformatiebrief (staat niet in de planning) of eventueel een informatiebijeenkomst (deze staat wel in de planning).

Het college neemt iedere maand een besluit over de bestuurlijke planning, waarna deze voorgelegd wordt aan de agendacommissie. De griffie adviseert de agendacommissie over eventuele knelpunten binnen deze planning. Nadat de agendacommissie de planning heeft vastgesteld, wordt deze door de griffie gepubliceerd op iBabs.

Meer informatie

Projectenportaal

Naast de losse Vergaderstukken en overige informatie is er ook een projectenportaal (iBabs - Vergaderen met inhoud). In het projectenportaal staat een overzicht van eerdere besluitvorming, raadsbrieven, raadsinstrumenten en informatie uit informatieve sessies. Het gaat om alle politiek relevante informatie die betrekking heeft op een groot project.

Meer informatie

Griffie

Profiel bewerken

Alle fracties en alle raadsleden zijn op de website terug te vinden in een overzicht. De griffie zorgt ervoor dat alle fracties, alle raadsleden en commissieleden zijn ingevoerd in iBabs en aangemaakt zijn als gebruiker. Met het e-mailadres dat in het systeem bekend is, kun je inloggen in iBabs. Als je ingelogd bent, heb je niet alleen toegang tot de besloten ingekomen stukken op de website, maar kun je ook je eigen profiel bewerken. De griffie verwerkt op verzoek alle wijzigingen.

Meer informatie