De gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente, zie artikel 125 lid 1 Grondwet > . In Hoorn bestaat de raad uit 35 raadsleden. De raadsleden worden rechtstreeks gekozen door de inwoners van Hoorn. Als hoogste bestuursorgaan stelt de raad de kaders en de randvoorwaarden voor het bestuur van de gemeente vast. De raad bestuurt dus op hoofdlijnen, het algemeen bestuur. Het college voert als dagelijks bestuur van de gemeente de besluiten van de raad uit en werkt binnen de door de raad vastgestelde kaders.

De gemeenteraad heeft instrumenten om zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken uit te voeren. De raad wordt hierbij ambtelijk ondersteund door de griffie. De raadsleden zijn op dit moment verdeeld over 12 fracties. Fracties kunnen gebruik maken van commissieleden. Commissieleden worden door de fractie aangesteld en kunnen namens hun fractie deelnemen aan de algemene raadscommissie, informatieve momenten en werkbezoeken. Zij hebben geen stemrecht in de raad.

De raad van 2022-2026:

 • Fractie Tonnaer (5 zetels)
 • Hoorn Lokaal (4 zetels)
 • GroenLinks (4 zetels)
 • ÉénHoorn (4 zetels)
 • CDA Hoorn (3 zetels)
 • VVD (3 zetels)
 • D66 (3 zetels)
 • PvdA (3 zetels)
 • Sociaal Hoorn (2 zetels)
 • Liberaal Hoorn (2 zetels)
 • De Realistische Partij (1 zetel)
 • Christen Unie (1 zetel)

Het gemeentebestuur

De gemeente kent drie bestuursorganen:

 1. de gemeenteraad
 2. het college (van burgemeester en wethouders)
 3. de burgemeester

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de griffie, en heeft een aantal wettelijke 'instrumenten’:

 1. de kaderstellende rol
 2. de controlerende rol
 3. de volksvertegenwoordigende rol

De werkwijze van de raad is vastgelegd in het reglement van orde >. Meer informatie:

Wet dualisering gemeentebestuur >

De griffie

Op basis van de gemeentewet (art. 100 en 107) > beschikt de raad over een eigen ambtelijke ondersteuning, de griffie. De griffie heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie en valt rechtstreeks onder de raad. De raad heeft een werkgeverscommissie die het werkgeverschap ten aanzien van de griffie uitoefent. De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de individuele raadsleden. De taken en samenstelling van de commissie zijn vastgelegd in de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Hoorn >.

De griffie biedt de gemeenteraad een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning en is een proactieve, professionele partner van en voor de hele gemeenteraad. De griffie richt op het efficiënt en zorgvuldig laten verlopen van het bestuurlijke proces en de specifieke rol van de gemeenteraad daarin. De griffie is eerste adviseur van de raad en vraagbaak voor de raad, de ambtelijke organisatie, het college en de inwoners/externe organisaties. De griffie levert een bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvorming en daarmee aan de kwaliteit van het functioneren van het gemeentebestuur.

De rol van de raad in de samenleving verandert, dit heeft gevolgen voor de positie en rol van de raad in de samenleving. In dit ontwikkelproces heeft de griffie een (strategisch) adviserende en ondersteunende rol. De werkzaamheden staan nader ingevuld in het werkplan van de griffie.

Rollen van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 rollen:

1. Kaderstellende rol

Het college voert de regels en plannen uit die de gemeenteraad vaststelt. De gemeenteraad heeft een ‘kaderstellende rol’. De raad stelt op hoofdlijnen het beleid en de daarbij benodigde budgetten vast. Daarmee geeft de gemeenteraad richtlijnen aan het college hoe het beleid uitgevoerd moet worden. Zo stelt de raad jaarlijks de programmabegroting vast en stelt hij bijvoorbeeld bestemmingsplannen vast en alle regels die binnen de gemeente gelden op een bepaald beleidsterrein (gemeentelijke verordeningen). De raad stelt deze kaders meestal op voorstel van het college vast. Daarbij weegt de raad de verschillende belangen af en kan hij afwijken van de voorgestelde plannen en aanvullende regelgeving en/of plannen vaststellen. Raadsleden kunnen ook zelf een raadsvoorstel indienen, een zogenoemd initiatiefvoorstel. Het college bereidt voor en voert uit.

2. Controlerende rol

De raad controleert of het college de door de raad gestelde kaders (o.a. de programmabegroting, verordeningen en aanvullende beleidskaders) naar behoren uitvoert en in zijn algemeenheid een goed dagelijks bestuur van de gemeente voert. Daarbij heeft het college richting de raad onder andere een zogenoemde 'actieve' en een 'passieve' informatieplicht:

 • Actief: het college moet zich richting de raad verantwoorden over de gang van zaken in de gemeente en daarbij zelf nadenken over welke informatie de raad nodig heeft.
 • Passief: als (vanuit) de raad om informatie wordt gevraagd over het bestuur van de gemeente, dan is het college verplicht deze informatie te verstrekken (Artikel 169 gemeentewet >)

Verder stelt de raad ook een rekenkamercommissie in. Deze ondersteunt de controlerende rol van de raad door zelfstandig en onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Meer weten over de controle-instrumenten van de raad:

Let op: De gemeenteraad controleert alleen op hoofdlijnen!

3. Volksvertegenwoordigende rol

Dit is feitelijk geen echte 'rol': de raad is de volksvertegenwoordiging. Het gaat hier om het kunnen wegen van de belangen van inwoners in de besluitvorming van de gemeenteraad. Daartoe moeten én willen de raadsleden horen wat de inwoners van Hoorn belangrijk vinden. De raad vertegenwoordigt alle inwoners, ondernemers en organisaties van Hoorn. Momenten die hiervoor georganiseerd worden zijn o.a. werkbezoeken en interactieve bijeenkomsten. Ook kunnen burgers en belanghebbenden inspreken tijdens de raads- en commissievergaderingen. In de komende periode zal de griffie de raad voorstellen om het participatieproces vanuit de bestuurlijke vernieuwing verder te ontwikkelen. Inzet is om de raad nog meer in verbinding te brengen met de samenleving. Hiervoor is ruimte in het vergaderschema. Ook organiseren fracties zelf contact met inwoners Informatie over raads- en commissieleden staat op de website van de gemeenteraad >. Meer weten: Contact met inwoners Let op: De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele gemeente en houdt bij de besluitvorming altijd het algemene belang voor ogen. Het is van belang om geen individuele belangen te behartigen.

Installatie raadsleden

De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op de maandag na de verkiezingen in maart. Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen). Wanneer je benoemd wordt als raadslid door de voorzitter van het centraal stembureau, leidt het volgende proces tot de installatie als raadslid:

 1. Een door de raad geïnstalleerde ‘Commissie voor het onderzoek van geloofsbrieven’ controleert of aan alle vereisten is voldaan: I. De brief van de voorzitter van het centraal stembureau waaruit blijkt dat de kandidaat tot raadslid wordt benoemd en een ondertekend formulier waaruit blijkt dat de kandidaat zijn benoeming aanvaardt; II. Ingezetenschap van de gemeente III. Een overzicht van nevenfuncties en/of openbare betrekkingen waaruit blijkt dat deze niet in strijd zijn met de in de artikel 13 van de Gemeentewet > genoemde functies die onverenigbaar zijn met het raadslidmaatschap.
 2. Op basis van het advies van een commissie vanuit de raad voor het onderzoek van geloofsbrieven besluit de raad het raadslid toe te laten.
 3. Een raadslid legt in een raadsvergadering de verklaring en belofte, dan wel de eed af (artikel 14 gemeentewet >)

Nadat alle stappen met goed gevolg doorlopen zijn, maakt het nieuwe raadslid officieel deel uit van de raad. Zie ook: • Veel gestelde vragen rondom verkiezingen (pdf)

Ondersteuning vanuit de griffie:

Integriteit en verboden handelingen

Integer bestuur is van belang voor het vertrouwen in en legitimiteit van het openbaar bestuur. Er zijn regels over integriteit opgesteld. Raadsleden moeten zonder last hun werk doen. Verder is het van belang dat bestuurders zorgvuldig en met respect met elkaar en anderen omgaan. Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ook van onderlinge omgangsvormen. Bestuurders hebben daarin een verantwoordelijkheid, ook richting het bestuursorgaan dat zij vertegenwoordigen.

Gedragscode

Regels over integriteit staan in de door de raad vastgestelde gedragscode voor politieke ambtsdragers (raad en college, maar geldt ook voor commissieleden). In deze gedragscodes worden zaken geregeld als het vervullen van nevenfuncties, regels over verboden handelingen, het omgaan met geheime informatie, het aannemen en melden van geschenken, het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en het declareren van gemaakte kosten. De begrippen dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid staan hierin centraal. De burgemeester heeft een (gemeente)wettelijke taak om de bestuurlijke integriteit binnen de eigen gemeente te bevorderen. In de praktijk komt deze rol erop neer dat de burgemeester erop toeziet dat periodiek over dit belangrijke thema in de raad en in het college wordt gesproken. Ook ziet de burgemeester er op toe dat er in het geval van (vermoedens van) een integriteitsschending wordt opgetreden. Lees verder in de gemeentewet >.

Meer informatie

Lees de Gedragscode van de gemeenteraad > Lees de VNG ledenbrie (pdf)

Het wettelijke kader

De kern van het wettelijke kader dat de integriteit van raadsleden waarborgt, wordt gevormd door bepalingen uit de Gemeentewet, een bepaling uit de Kieswet en een bepaling uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) die in de onderstaande tabel zijn opgenomen.

Ondersteuning vanuit de griffie:

Onthouden van stemmen

Raadsleden kunnen een direct belang hebben bij behandeling en/of besluitvorming over een bepaald dossier. Dat kan omdat raadsleden in de gemeente Hoorn wonen en er in de raad besluiten over dossiers die over hun eigen directe leefomgeving gaan. Kan je dan stemmen en meepraten als raadslid?

Stemrecht

In meerdere rechterlijke uitspraken wordt het stemrecht van een gekozen volksvertegenwoordiger uitgelegd als een dure plicht. Deze plicht kan niet zomaar opzij worden geschoven door de algemene regels over belanghebbenden en vooringenomenheid uit de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 28 Gemeentewet > is leidend voor raadsleden. Dit houdt in dat je je bijna nooit mag onthouden van stemmen in de raad. Het is zelfs je plicht.

Er zijn twee strikte redenen om je te onthouden van stemmen (op grond van twee uitspraken van de Raad van State in 2013 >) :

 1. Het moet ten eerste gaan om een direct persoonlijk belang (dat wil zeggen van bijkomende omstandigheden waaruit blijkt dat er van behartiging van persoonlijke belangen sprake is).
 2. Er moet er sprake zijn van daadwerkelijke beïnvloeding van de besluitvorming bijvoorbeeld door moties of amendementen in te dienen of door in of buiten de fractie daadwerkelijk met de meningsvorming bezig te houden.

Dus alleen als beide gevallen zich voordoen mag een raadslid zich onthouden van stemmen.

Beraadslaging

Als een besluit het raadslid persoonlijk direct (of middellijk) aangaat, dan kan het raadslid niet meedoen aan de beraadslagingen. Hij mag dus niet het woord voeren op het onderwerp. Indien een besluit het raadslid niet persoonlijk direct (of middellijk) aangaat, dan mag het raadslid op grond van artikel 28 van de Gemeentewet > meedoen aan de beraadslagingen. Hierbij moet echter wel de kanttekening worden gemaakt dat het raadslid op grond van de Awb (de algemene bepaling over belanghebbenden en vooringenomenheid, voorkomen van schijn van belangenverstrengeling) kan overwegen om toch niet deel te nemen aan de beraadslagingen.

Zelf beslissen

In de gemeentelijke Gedragscode > staat nog aanvullend dat een individueel raadslid zelf moet beslissen wat hij doet. Ook dat past bij de juridische lijn: een raadslid bepaalt zelf of iets een direct persoonlijk belang is of niet. Het blijft zijn eigen besluit en verantwoordelijkheid. In lijn met de eed/belofte die het raadslid heeft afgelegd moet dat in goed vertrouwen gebeuren. Er kan bij dilemma’s vooraf overleg over plaatsvinden met de burgemeester en/of de griffier.

Nevenfuncties

Op grond van artikel 12 van de gemeentewet > zijn raadsleden verplicht om hun functies naast het raadslidmaatschap (bezoldigd en onbezoldigd) openbaar te maken. Hieronder valt ook de hoofdbetrekking die het raadslid uitoefent. De gegevens zijn opgenomen op de website van de gemeenteraad >.

Ondersteuning vanuit de griffie:

Agressieprotocol

Voor politieke ambtsdragers is het van belang dat zij midden in de samenleving staan. Ze zijn, gemakkelijk benaderbaar, maar moeten het politieke debat vrij en zonder dwang kunnen voeren. Raadsleden moeten besluiten zonder druk kunnen nemen. Het is mogelijk dat raads- en commissieleden worden geconfronteerd met agressie en geweld van buitenaf, bijvoorbeeld door ontevreden inwoners of ondernemers. Agressie en geweld kunnen verschillende vormen aannemen en kan ook gezins- of familieleden raken. Geen enkele vorm van agressie en geweld is acceptabel. Uitingen van agressie zijn niet alleen een aanval op die persoon is, maar ook op het democratisch bestel. Daarom is er een Agressieprotocol >.

De norm

Een gezamenlijke norm is een voorwaarde voor het effectief aanpakken van agressie en geweld. Uitgangspunt is dat agressie tegen raadsleden onacceptabel is en niet wordt getolereerd. Uitgangspunten voor vrij functioneren zijn:

 • u voelt de vrijheid om uw mening te verkondigen.
 • derden geven u de ruimte om uw taak uit te voeren.
 • derden verstoren de orde bij uw optreden niet.
 • de eigen veiligheid en die van collega’s staat altijd voorop.
 • agressie, geweld, bedreiging en intimidatie worden niet getolereerd.

Op het moment dat een raadslid zich door het gedrag van derden belemmerd voelt in zijn functioneren als politiek ambtsdrager, is de norm overschreden en treedt het protocol in werking.

Essentie van het protocol

 1. Een bedreigd/geïntimideerd raadslid meldt dit altijd aan de griffier en/of burgemeester. Zij informeren elkaar onverwijld = meteen. In overleg met de burgemeester/griffier wordt besproken hoe de melding zich verhoudt tot de gestelde norm.
 2. Wanneer de norm wordt overschreden wordt melding/aangifte gedaan bij de politie.
 3. De burgemeester agendeert elke melding of aangifte van bedreiging of agressie jegens een raads- of commissielid in de eerstvolgende vergadering van de justitiële driehoek (OM en politie).
 4. Zo spoedig mogelijk na de melding/aangifte volgt een gesprek met het bedreigde raads- of commissielid en een politieambtenaar die vaststelt of er sprake is van strafbare feiten.
 5. Als er geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag zonder strafbare feiten dan wordt bepaald of en wat er nodig is. Via de griffier/coördinator van de gemeente kan maatwerk geleverd worden ook als er zorg nodig/noodzakelijk is.
 6. Als er sprake is van strafbare feiten doet in alle gevallen de gerechtigd vertegenwoordiger van de gemeente daarvan aangifte waarbij materiele en immateriële schade altijd wordt verhaald als de dader bekend is.
 7. Er wordt niet gecommuniceerd over de aangifte.

Ondersteuning vanuit de griffie:

De burgemeester

De burgemeester heeft een bijzondere positie binnen het gemeentebestuur. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter en lid van het college en een apart bestuursorgaan. Als bestuursorgaan is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid. In die rol kan de burgemeester beslissen over inbewaringstelling, het sluiten van woningen en noodmaatregelen en –verordeningen. De burgemeester wordt voor een periode van zes jaar benoemd bij Koninklijk Besluit. In het benoemingsproces speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De raad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie aan. Deze commissie doet een voorstel voor benoeming aan de raad (na een uitvoerig geheim (sollicitatie)proces). Ook voert de vertrouwenscommissie jaarlijks klankbordgesprekken met de burgemeester. In Hoorn bestaat de vertrouwenscommissie uit een selectie van de fractievoorzitters. De commissie wordt door één van hen voorgezeten. Lees meer in de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 >

Voorzitter gemeenteraad

Als voorzitter van de gemeenteraad zit de burgemeester de raadsvergadering voor. Bij afwezigheid van de burgemeester zit de plaatsvervangend voorzitter van de raad voor. Die wordt door eventueel door de raad benoemd. Het college stelt één van zijn leden aan als locoburgemeester.

Wetten

Gemeentewet >

 • Artikel 171 Als de gemeente als rechtspersoon een juridische handeling moet verrichten, treedt de burgemeester op als wettelijke vertegenwoordiger. De burgemeester is ook het gezicht van de gemeente bij bijvoorbeeld herdenkingen, diamanten huwelijken en bij de ontvangst van belangrijke personen.
 • Artikel 172 lid 1 (Handhaving openbare orde) en lid 2 (Politie onder gezag burgemeester)
 • Artikel 175 (Noodbevel)
 • Artikel 176 (Noodverordening)
 • Artikel 151c (Cameratoezicht)

Opiumwet >

 • Artikel 13b (Sluiten van drugspanden)

Wet tijdelijk huisverbod >

 • Art. 2 (Tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld)

Burgemeester Jan Nieuwenburg.

Commissieleden

Ter ondersteuning van het raadswerk, mag iedere fractie maximaal vijf niet-raadsleden op de achtervang hebben, waarvan twee als commissielid ingezet kunnen worden. In het laatste volle jaar voor de verkiezingen mag iedere fractie drie commissieleden inzetten. Per bestuursperiode mag maximaal drie keer een wisseling van commissielid plaatsvinden. De leden en de wisseling kunnen worden aangemeld bij de griffie. De commissieleden krijgen de beschikking over verschillende faciliteiten zoals een iPad of een HP surface, met uitzondering van het derde commissielid in het laatste bestuursjaar. De commissieleden mogen deelnemen aan de algemene raadscommissie, informatiebijeenkomsten, werkbijeenkomsten en werkgroepen. In het RvO van de commissie > staat meer informatie. Commissieleden kunnen meedenken over en meeschrijven aan schriftelijke vragen, amendementen en moties, maar kunnen deze niet formeel indienen. Ze worden ondertekend door een raadslid. Commissieleden worden ook tijdens een raadsvergadering geïnstalleerd na het afleggen van de verklaring en belofte of de eed. Voor het bijwonen van vergaderingen op vaste commissieavonden ontvangen de commissieleden een vastgestelde vergoeding per vergadering. Per fractie mag per avond er één commissielid woordvoerder zijn. Het jaar voorafgaand aan de verkiezingen mogen twee commissieleden per avond woordvoerder zijn. De griffie registreert de aanwezigheid en verzorgt de maandelijkse uitbetaling van deze vergoeding.

Afbeelding: Organogram van de gemeente Hoorn.

Verhouding raad – college – organisatie

Het college van burgemeester en wethouders > voert het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college heeft de bevoegdheid om de beslissingen van de gemeenteraad voor te bereiden (raadsvoorstellen op te stellen) en uit te voeren. De gemeenteraad beslist over zijn eigen agenda. Collegeleden nemen op uitnodiging van de raad deel aan de vergaderingen. De wethouders worden na de verkiezingen (en nadat een wethouder stopt) benoemd door de gemeenteraad. Over dit benoemingsproces heeft de raad, ter aanvulling op de Gemeentewet >, in het Reglement van Orde > een aantal regels opgesteld. De gemeenteraad heeft ook bevoegdheid om wethouders te ontslaan. Dit gebeurt in Hoorn eigenlijk nooit. Wanneer de gemeenteraad geen vertrouwen meer heeft in een wethouder kan een motie van wantrouwen worden ingediend. Wordt deze aangenomen dan trekt de wethouder trekt meestal zelf de conclusie door ontslag te nemen. Gemeentewet:

 • Artikel 160 (bevoegdheden van het college)
 • Artikel 24
 • Artikel 31
 • Artikel 36b
 • Artikel 39 t/m 41

Reglement van Orde:

 • Artikel 6 (benoeming wethouders)

Regionale samenwerking

Bepaalde (regionale) taken van de gemeenten worden uitgevoerd door een gemeenschappelijke regeling (gr). Gemeenschappelijk regelingen zijn of worden opgezet omdat gemeente bijvoorbeeld te klein zijn om een taak uit te voeren of omdat taken efficiënter en professioneler kunnen worden uitgevoerd op (boven)regionale schaal. Een gemeenschappelijke regeling wordt ook wel een verbonden partij genoemd. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Gemeenschappelijke regelingen kunnen verplicht zijn door de landelijk overheid, bijvoorbeeld de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en de GGD. Maar dat kan ook zijn omdat gemeenten daarvoor hebben gekozen, zoals bij WerkSaam, het Recreatieschap en het Westfries Archief. De gemeenten zijn eigenaar van de gemeenschappelijke regelingen, de gemeenten betalen daaraan. Hiervoor moeten gemeenschappelijke regelingen taken uitvoeren voor de deelnemende gemeenten. Sommige gemeenschappelijke regeling bestaan uit 17 gemeenten in Noord-Holland Noord) en sommige gemeenschappelijke regelingen bestaan uit de 7 gemeenten in Westfriesland. In de brochure governance in Noord-Holland Noord, gemeenschappelijke regeling > staat nadere informatie over de gemeenschappelijke regeling (staat op G bij bijlage handboek). Naast regionale samenwerking in gemeenschappelijke regelingen is er nog samenwerking in het Pact van Westfriesland. In het Pact van Westfriesland > staan de ambities van de regio.

De gemeenteraad heeft aangegeven meer grip te willen hebben op de gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regelingen. Om hier invulling aan te geven is in 2017 de memo informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen > opgesteld en door de raad vastgesteld. Hierin staan verschillende spelregels om meer grip te krijgen op de gemeenschappelijke regeling. De regietafel Noord-Holland Noord coördineert deze activiteiten. Aan de regietafel zitten burgemeester, gemeentesecretarissen en griffiers van de drie regio in Noord-Holland Noord, samen met vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappelijke regelingen aan tafel. In Westfriesland worden ongeveer 5 keer per jaar regionale raadsledenbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het ontmoeten van bestuurders van de 7 Westfriese gemeenten, informatievoorziening over regionale dossiers en het onderlinge gesprek daarover. Het doel is dat bestuurders elkaar regionaal kunnen spreken en dat er afgestemd kan worden om zo de regio sterker te maken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Westfriese griffiers en het regioteam. Het is van belang de regionale samenwerking door de Westfriese gemeenteraden verder te ontwikkelen om zo meer grip te krijgen vanuit de raden op die regionale samenwerking. Het gaat immers om regionale dossiers die inwoners van de regio direct kunnen raken. De Westfriese griffiers hebben hier een coördinerende rol in. De raden worden hierover geïnformeerd.

Om vanuit de gemeenteraad van Hoorn een eenduidig signaal naar de regio te laten horen over regionale dossiers zijn de Pact Ambassadeurs aangesteld door de raad. Deze Pact Ambassadeurs bereiden de regionale bijeenkomsten voor.

Meer informatie

Ondersteuning vanuit de griffie

Rekenkamercommissie

De gemeenteraad is in zijn controlerende rol grotendeels afhankelijk van de informatie die het college verstrekt. Om de controle van de raad te versterken is de ‘rekenkamerfunctie’ bij gemeenten ingevoerd. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die bestaat uit vier externe leden, waaronder de voorzitter. Daarnaast zijn er drie interne leden, dit zijn raadsleden vanuit de gemeenteraad. De rekenkamer wordt ondersteund door een externe onderzoeker/secretaris. De commissie heeft als taak het gemeentelijke beleid op de volgende aspecten te onderzoeken:

 • Doeltreffendheid: zijn de bedoelde maatschappelijke effecten van het beleid bereikt?
 • Doelmatigheid: zijn de beschikbare middelen (tijd, personeel, geld) goed besteed?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente de voor haar geldende wettelijke regels en zelf geformuleerde regels (verordeningen) gevolgd bij de uitvoering van het beleid?
 • Bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie: hoe vindt sturing en controle van de ambtelijke organisatie plaats?

In de onderzoekrapporten staan altijd aanbevelingen aan de raad voor de toekomst en hebben als doel het functioneren van de gemeente te verbeteren. De onderzoekrapporten worden besproken in de algemene raadscommissie en vastgesteld in de raad. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderdelen van het gemeentelijke beleid zij onderzoekt. Gemiddeld voert de commissie twee onderzoeken per jaar uit.

Meer informatie

Ondersteuning vanuit de griffie

Bianca Kuin